Skip to main content

Chóry w czasie przesłuchań konkursowych będzie oceniać Jury w składzie:

prof. zw. dr hab. Janusz Stanecki

PRZEWODNICZĄCY JURY

Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego (klasa dyrygowania prof. Jerzego Zabłockiego) oraz Wydziału Instrumentalnego – akordeon (klasa prof. Jerzego Kaszuby) Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1984, 1985) oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy AM w Bydgoszczy – klasy dyrygentury chóralnej prof. Stanisława Krukowskiego i Henryka Blachy (1988).

Od roku 1982 zajmuje się chóralistyką, prowadząc m.in. chóry Akademii Techniczno-Rolniczej, Chór Arion przy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Chór Akademicki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Jest założycielem Chóru Kameralnego AM w Bydgoszczy (1986), z którym to zespołem uzyskał wiele czołowych nagród podczas krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych. Od roku 1989 prowadzi Chór Akademii Medycznej – obecnie Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Zespół bydgoskich medyków uzyskał również wiele cennych nagród podczas konkursów chóralnych w kraju i poza jego granicami.

Pełnił i pełni ważne funkcje w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: 1993-99 – Dziekan Wydziału Wychowania Muzycznego, 1999-2005 – Prorektor ds. Artystycznych Uczelni, 2005-12 – Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej przemianowanego na Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, 2012-16 – Prodziekan Wydziału oraz Kierownik Katedry Chóralistyki i Edukacji Muzycznej, od roku 2016 – ponownie – Dziekan Wydziału.

prof. zw. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon

Ukończyła studia w Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury Prof. Jana Wojtachy. W 1987 r. podjęła pracę w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie w latach 1998 – 2003 pełniła funkcję Kierownika Zakładu Dydaktyki Zespołów Muzycznych w Instytucie Muzyki. Od 2003 r. pracuje w Akademii Muzycznej  w Katowicach prowadząc m.in. przedmioty Chór oraz Dyrygentura. Od 2012 r. kieruje Katedrą Dyrygentury Chóralnej. Tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymała w 2014 r.

W dorobku artystycznym posiada liczne polskie i międzynarodowe nagrody otrzymane głównie z Chórem Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Chórem Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest też laureatką siedmiu indywidualnych nagród dyrygenckich, w  tym  czterech  za  granicą. Prowadzone przez nią zespoły posiadają własne wydawnictwa fonograficzne a wśród nich, dwie wydane w Polskim Radio Katowice „O Gwiazdo Betlejemska” (1999) i „Canzonetta” (2000) otrzymały nagrody „Złotej Płyty”. Wraz z orkiestrą  kameralną AUKSO prowadzony przez nią Chór Akademii Muzycznej nagrał album płytowy „Kilar/Moś/AUKSO”, który w 2015 r. otrzymał Fryderyka w kategorii „Album roku muzyka symfoniczna i koncertująca”. Jest autorem  wielu artystycznych i interdyscyplinarnych projektów m.in. stworzyła wspólnie z Krzysztofem Kolbergerem spektakl słowno-muzyczny „Pater Noster”, który dedykowany był Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 25-lecia pontyfikatu. Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu KoChAM muzykę współczesną oraz Śląskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych im. Józefa Świdra. Powołała do życia Ogólnopolski Wokalny Konkurs dla Dyrygentów Dirigere e Cantare w ramach Muzycznego Forum Młodych. Jest założycielem i organizatorem Ogólnopolskiego Forum Chórmistrzów Akademii Muzycznych. W roku 2014 była współautorem nowej i jedynej w Polsce  specjalności Dyrygentura Chóralna na kierunku Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki w swojej macierzystej uczelni.

Nagrodzona m.in. Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1997), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998),  Nagrodami Rektora  Uniwersytetu Śląskiego (1996, 1997, 2001), Nagrodą Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach (2006), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2014). Pełni funkcje jurora w konkursach chóralnych.

dr hab. Dawid Ber

Ukończył studia w zakresie Teorii Muzyki w klasie prof. Franciszka Wesołowskiego oraz Studium Prowadzenia Zespół wokalnych i wokalno–instrumentalnych Akademii Muzycznej w Łodzi (1998). W 2000 roku ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie artystycznej – dyrygentura w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a w 2017 doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Krakowie.

W latach 1995-1999 był etatowym pracownikiem Chóru Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina. Począwszy od sezonu 2011/2012 pełni funkcję pierwszego dyrygenta / Szefa Chóru Filharmonii Łódzkiej. W latach 1996-1998 prowadził działalność pedagogiczną i dyrygencką w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Działalność tę kontynuuje od 1998 roku w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi (zajęcia z teorii muzyki – harmonia, kształcenie słuchu i chór mieszany). Był również pedagogiem VI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim, Społecznej Szkole Muzycznej II st. przy Polskim Instytucie Muzycznym, Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie. W latach 2004-2009 oraz 2010-2011 pełnił funkcję v-ce dyrektora d.s. artystycznych w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi. Od 2014 roku pełni funkcję kierownika Sekcji Teorii Muzyki. Od 2008 roku zatrudniony na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, obecnie na stanowisku adiunkta. Od 2016 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Edukacji Muzycznej. Od 1992 roku nieprzerwanie prowadzi chór mieszany Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi. W 1996 roku założył i przez 8 lat prowadził Zespół Wokalny Alla Camera. Również w 1996 roku został kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia w Zgierzu. Chór ten prowadził przez 15 lat, do roku 2011. W latach 2002 – 2005 prowadził Chór Nauczycielski w Łodzi. Od 2005 r. jest dyrygentem Chóru Kameralnego Vivid Singers. Od 2014 roku jest dyrygentem Chóru Akademii Muzycznej w Łodzi.

Z prowadzonymi przez siebie chórami uzyskał kilkadziesiąt nagród i wyróżnień na licznych festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą. Koncertował w Polsce, Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii, Danii, w Czechach, we Włoszech oraz na Litwie. Juror i wykładowca festiwali, konkursów, warsztatów i seminariów z zakresu teorii muzyki oraz chóralistyki.

dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz, prof. AM

Dyrygent, chórmistrz, pedagog. W 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Profesor uczelni na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest dyrygentem Chóru Dziecięcego „Gioia di Cantare” oraz Chóru Młodzieżowego „Semper Iuvenes” Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, a także współzałożycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego „Akolada” działającego przy Bydgoskiej Szkole Wyższej. Prowadzi wykłady i warsztaty dla dyrygentów I chórów oraz bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych chóralistyce. Jest członkiem Rady Artystycznej bydgoskiego oddziału PZCHiO. Uczestniczy w pracach jury konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Chóralnego „Musica in Urbe” w Bydgoszczy. Z prowadzonymi przez siebie zespołami koncertuje w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Czechach, Bułgarii, Grecji, Norwegii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Danii i na Litwie. Ponad 160 razy zdobywała prestiżowe nagrody na konkursach chóralnych, w tym kilkanaście nagród Grand Prix. Jej interpretacjom kompozycji chóralnych kilkadziesiąt razy zostały przyznane nagrody specjalne za najlepsze wykonanie. Wielokrotnie otrzymała Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta. Trzykrotnie – w 2000, 2003 I 2015 r. – została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia. W 2001 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował ją Odznaką dla Zasłużonego Działacza Kultury  a w 2017 r. – Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2018 r. została odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej .