Skip to main content
 

Regulamin

Konkursu i Festiwalu Chóralnego „Musica in Urbe” w Bydgoszczy 15-16.06.2024

III Ogólnopolski Konkurs i Festiwal Chóralny Musica in Urbe w Bydgoszczy 2020

1. ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie „Chór Kameralny Akolada”

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

Diecezja Bydgoska
Chór Kameralny „Akolada”
Bydgoska Szkoła Wyższa

3. ZARZĄD

Dyrektor artystyczny festiwalu – dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz
Koordynator projektu – Joanna Beszczyńska
Koordynator projektu – Milena Kułakowska

4. PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski

5. PATRONAT MEDIALNY

Radio PiK
TVP Bydgoszcz

6. CELE FESTIWALU

 • propagowanie i upowszechnianie muzyki chóralnej wśród mieszkańców Bydgoszczy
 • propagowanie muzyki chóralnej kompozytorów związanych ze środowiskiem Bydgoszczy
 • konsolidacja środowiska chóralnego
 • dzielenie się doświadczeniami muzycznymi
 • podnoszenie poziomu kultury muzycznej
 • promocja Miasta Bydgoszcz

7. FESTIWAL MA FORMĘ KONKURSU

Odbędzie się w dniach 10-11.10.2020 r. w Bydgoszczy.

8. MIEJSCE

Przesłuchania konkursowe odbędą się w Bydgoszczy w Domu Polskim przy
ul. Grodzkiej 1, a koncerty festiwalowe w charakterystycznych dla Bydgoszczy miejscach, zabytkowych wnętrzach i kościołach.

9. KATEGORIE KONKURSOWE

 • Chóry Mieszane
 • Zespoły Wokalne (do 12 osób)
 • Chóry Jednorodne (męskie, żeńskie)
 • Chóry Dziecięce (do lat 16)*
 • Chóry Młodzieżowe (między 16 a 21 rokiem życia)*
 • Chóry Seniorów (powyżej 55 roku życia)*

______
*min. 90% członków chóru powinno spełniać wymogi danej kategorii pod względem wieku.

10. PROGRAM KONKURSOWY

 • Występ zespołu powinien składać się z 3-5 utworów a cappella*.
 • Obowiązkowe jest wykonanie co najmniej jednego utworu bydgoskiego kompozytora**.
 • Pozostałe utwory chór wybiera dowolnie, przy czym powinny one być zróżnicowane stylistycznie.
 • Czas prezentacji konkursowej chóru (czystej muzyki) powinien wynosić od 10 do 15 minut. Niespełnienie wymogów czasowych spowoduje zmniejszenie oceny końcowej o jedną kategorię (zamiast złotego – srebrny dyplom, zamiast srebrnego – brązowy dyplom).

______

* Dopuszczalne jest wykonanie utworu z akompaniamentem w kategorii chórów dziecięcych.
**Utwór obowiązkowy powinien być dziełem kompozytora związanego z Bydgoszczą, czy to przez miejsce urodzenia czy też przez działalność artystyczną (nawet czasową) na terenie Bydgoszczy. Lista przykładowych kompozytorów bydgoskich jest dostępna w zakładce BYDGOSZCZ. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem (biuro@musicainurbe.pl).

11. JURY

 • Prezentacje chórów będzie oceniało jury złożone z doświadczonych muzyków.
 • Ocenie podlegać będzie intonacja, emisja głosu, spoistość barwowa, artykulacja słowna i muzyczna, ekspresja muzyczna oraz dobór repertuaru, interpretacja i ogólny wyraz artystyczny.
 • Postanowienia jury są ostateczne i niepodważalne.

12. NAGRODY

a) w każdej kategorii Jury przyzna dyplomy:
– Złoty Dyplom – 91 do 100 punktów
– Srebrny Dyplom – 81 do 90 punktów
– Brązowy Dyplom – 71 do 80 punktów

b) chóry, które uzyskają najwyższą punktację w kategorii otrzymają Dyplom Zwycięzcy w Kategorii i zostaną uhonorowane Statuetką Konkursu „Musica in Urbe”.

c) GRAND PRIX przyznana zostanie dla najlepszego zespołu wyłonionego ze wszystkich kategorii (min 91 pkt).
Grand Prix jest nagrodą finansową, a jej wysokość zależna jest od środków pozyskanych przez organizatora.

d) nagrody specjalne:
– za najlepiej wykonany utwór bydgoskiego kompozytora
– dla najlepszego dyrygenta festiwalu

W porozumieniu z organizatorem Festiwalu Jury może dokonać innego podziału nagród i wprowadzić nagrody dodatkowe.

13. WARUNKI UCZESTNICTWA

a) w konkursie mogą brać udział jedynie zespoły amatorskie (nie dotyczy dyrygentów) z Polski i z zagranicy.

b)wszyscy uczestnicy są zobligowani do udziału i występu w koncercie finałowym oraz do wykonania co najmniej 1 lub 2 koncertów towarzyszących.

c) podstawą uczestnictwa zespołu w Festiwalu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na stronie festiwalu wraz z kopią potwierdzenia przelewu „Wpisowego” na podane konto bankowe.
– Wpisowe w wysokości 400 zł za jedną kategorię konkursową
– Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie „Chór Kameralny Akolada”
Numer rachunku: 64 1140 2004 0000 3102 7711 4485
Nazwa banku: mBank
Tytuł przelewu: Wpisowe Festiwal Musica in Urbe oraz nazwa zgłaszanego zespołu

d) wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa, na adres biuro@musicainurbe.pl, należy przesłać poniższe materiały:
– partytury utworów zgłoszonych do konkursu
– zdjęcie zespołu w formie elektronicznej
– notatka informacyjna o zespole
– kopia potwierdzenia przelewu wpisowego (400 zł x liczba wybranych kategorii konkursowych)

e) zespoły występujące w kilku kategoriach, są zobowiązane do uiszczenia opłaty wpisowego za każdą kategorię.

f) w przypadku braku wpłaty wpisowego zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

g) Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 sierpnia 2020 r.

h) O zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie komisja artystyczna na podstawie zgłoszenia, oceny dotychczasowych osiągnięć artystycznych oraz zgłoszonego repertuaru konkursowego.

i) W przypadku niezakwalifikowania chóru do konkursu wpisowe zostanie zwrócone.

j) Lista chórów zakwalifikowanych do konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu.

k)Organizatorzy nie przewidują zwrotu opłaty wpisowego zespołom zakwalifikowanym do konkursu, które podjęły decyzję o rezygnacji.

l) Za koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia jest odpowiedzialny zespół, ale organizator na prośbę chóru udostępni listę hoteli i hosteli w Bydgoszczy i najbliższej okolicy.

m) Zgłoszenie chóru do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania utworów dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania oraz na wykorzystanie nadesłanych materiałów chóru do promocji Festiwalu.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
 • Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.
 • Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na używanie przez Organizatora nadesłanych materiałów (zdjęcia chórów, notki informacyjne itp.) oraz wyrażają zgodę na utrwalenie i wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo wykonanych podczas całego Konkursu.

15. INFORMACJE KONTAKTOWE

Adres kontaktowy:
Stowarzyszenie „Chór Kameralny Akolada”
Karpacka 60, 86-031 Niwy

adres e-mail: biuro@musicainurbe.pl
strona internetowa: www.musicainurbe.pl

Renata Szerafin-Wójtowicz – tel: +48 605 444 094

nr konta: 64 1140 2004 0000 3102 7711 4485